PRIVACYVERKLARING

Praktijk Wisse Tanis, gevestigd te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Praktijk Wisse Tanis te Arnhem heeft te maken met uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van therapie of het opleidingsaanbod (supervisie, training of cursus). Daarvoor zijn verschillende gegevens nodig.

De persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met u opnemen (telefonisch of e-mail contact) indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

De praktijk neemt geen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bij ‘geautomatiseerde besluiten’ betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens

De praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en conform de richtlijnen en beroepscodes waar Wisse Tanis aan gehouden is. Betreffende beroepscodes en richtlijnen staan vermeld in de algemene voorwaarden en betreffende de wettelijke bewaartermijn van dossiers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Wisse Tanis deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.  Met instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Wisse Tanis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Praktijk Wisse Tanis uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Wisse Tanis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Wisse Tanis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Praktijk Wisse Tanis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

Praktijk Wisse Tanis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelenom  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wissetanis@gmail.com